Gedragscode Voor De Europese Cannabis Social Club

Hierbij presenteert Encod een gedragscode voor Europese Cannabis Social Clubs. Deze code is tot stand gekomen met de inbreng van Encod leden in België, Duitsland, Frankrijk, Griekenland, Italië, Oostenrijk, Spanje, Tsjechië en het Verenigd Koninkrijk. Sommigen van hen zijn op dit moment werkzaam in Cannabis Social Clubs die wettelijk opereren in hun land, andere zijn betrokken bij de voorbereiding van CSCs die opgericht zullen worden eens de wetgeving inzake de teelt van cannabis voor persoonlijk gebruik dat mogelijk maakt. Voor meer informatie, contacteer ons

EUROPESE CANNABIS SOCIAL CLUBS, Code of Conduct for European Cannabis Social Clubs, The Legal Framework

EUROPESE CANNABIS SOCIAL CLUBS

GEDRAGSCODE

December 2011.

Door de afwezigheid van een wettelijk kader ten aanzien van de teelt van cannabis voor persoonlijk gebruik hebben wij, cannabisconsumenten uit heel Europa, een eigen model voor regulering en controle opgesteld.

Dit model, Cannabis Social Club genaamd, is bedoeld om cannabisconsumenten te vrijwaren van betrokkenheid bij illegale activiteiten en verzekert dat aan bepaalde eisen in verband met openbare gezondheid en veiligheid is voldaan. Cannabis Social Clubs (CSC) zijn geregistreerde verenigingen zonder winstoogmerk die bestaan uit volwassen cannabisconsumenten. Zij kunnen wettelijk opereren in elk land waar de verbouw van cannabis voor persoonlijk gebruik is gedecriminaliseerd of waar daartoe richtlijnen zijn uitgeschreven. In landen waar dit nog niet het geval is, kunnen CSC’s worden uitgevoerd als een experiment om het moment voor te bereiden waarop de wetgeving inzake teelt van cannabis voor persoonlijk gebruik zal worden gewijzigd. Volgens artikel 12 van het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie “heeft eenieder het recht op vrijheid van vreedzame vergadering en vereniging op alle niveaus”.

Cannabis Social Clubs organiseren de gemeenschappelijke teelt van een hoeveelheid cannabis die uitsluitend is bedoeld voor de persoonlijke consumptie van de leden. De produktiecapaciteit van een CSC is gebaseerd op de verwachtte hoeveelheid voor jaarlijkse consumptie van de leden, vermeerderd met een redelijke buffer om het risico van mislukte oogsten en diefstal te pareren en om voor een ’noodvoorraad’ te zorgen voor mensen die cannabis consumeren vanwege medicinale redenen. De interne regels van een CSC bevatten een protocol over de manier waarop met dit eventuele overschot wordt omgegaan.

Voordat hij/zij lid wordt van een Cannabis Social Club moet de kandidaat verklaren dat hij/zij cannabis gebruikt, ofwel een medisch rapport overleggen waaruit blijkt dat bij betrokkene een ziekte is geconstateerd waarvoor het gebruik van cannabis een aangewezen remedie is, in overeenstemming met de regelmatig gepubliceerde lijsten van de International Association for Cannabis as Medicine (IACM).

Cannabis Social Clubs beschikken over een protocol voor inschrijving van nieuwe leden. Daarin wordt nieuwe leden uitleg gegeven over hun rechten en plichten, een indicatie gemaakt van hun geschatte hoeveelheid van gebruik en vindt een privé gesprek plaats over de geschiedenis van hun gebruik. Dit maakt het de club mogelijk om evt. problematisch gebruik (psychopathologie) te herkennen en hierop te reageren. Cannabis Social Clubs voeren een actief beleid rond preventie van risico’s en schade en promotie van veiliger methoden van cannabisgebruik onder hun leden.

Cannabis Social Clubs houden een uitgebreid geschreven register bij van de consumptie van de gemeenschappelijke oogst door hun leden. In dit register zijn minstens een lidnummer, de ontvangen hoeveelheden en de datum van ontvangst opgenomen. In dit register worden persoonlijke gegevens ten alle tijde beveiligd. Er zal een maximum limiet zijn aan de hoeveelheden die leden kunnen ontvangen, met het oog op het uitsluiten van de mogelijkheid dat daarmee het gebruik van derden wordt onderhouden.

Cannabis Social Clubs houden een uitgebreid geschreven register bij van de produktie, waarin de data en cyclus van de teelt, de gebruikte teeltmethodes en de geoogste voor consumptie geschikte hoeveelheden zijn opgenomen. Vertegenwoordigers van de vereniging voeren regelmatige inspecties uit om de plaats, veiligheidsmaatregelen en geschatte produktiehoeveelheid te verifiëren.

De methoden wat betreft teelt, oogsten en curen zijn conform de standaard van de biologische landbouw, met inbegrip van het duurzaam gebruik van natuurlijke hulpmiddelen.

Zodra de oogst is gecontroleerd en de uiteindelijke hoeveelheid vastgesteld zal de vereniging een geschreven toestemming geven aan een van haar vertegenwoordigers om het produkt te transporteren naar de plek waar de gecontroleerde distributie plaatsvindt.

Cannabis Social Clubs worden gekenmerkt door transparantie, democratie en het ontbreken van winstbejag. Zij functioneren als een vereniging, met complete openheid inzake financiële zaken voor hun leden, zodat deze kunnen zien hoe de kosten worden berekend en hoe het geld besteed wordt. CSC’s organiseren minstens één algemene vergadering per jaar, waar het jaarverslag wordt besproken en goedgekeurd. Dit verslag bevat een complete balans van inkomsten en uitgaven in het afgelopen kalenderjaar, volgens de regels die voor dit doel zijn opgesteld.

Cannabis Social Clubs kunnen besluiten om staf te werk te stellen, die een redelijke beloning kan ontvangen. Zo dragen zij bij tot het scheppen van werkgelegenheid, economische re-activering en besparingen op de begroting voor politie & justitie.

Anders dan distributeurs van cannabis die op de illegale markt opereren zijn Cannabis Social Clubs bereid om in dialoog te gaan met de overheid om inzicht te verschaffen in hun werkmethoden, in het kader van de uitwerking van een wettelijke regeling voor cannabis. Locale overheden zouden het belang moeten inzien van zo’n regeling, die hen in staat zal stellen de CSC’s te controleren om hun transparante en veilige manier van werken te garanderen. Op die manier scheppen zij een alternatief voor de zwarte markt, voorkomen zij de toegankelijkheid van cannabis voor minderjarigen en dragen zij bij aan besparingen op overheidsuitgaven en het genereren van belastinginkomsten. CSC’s hebben een belang bij deze regeling omdat het de wettelijke status van hun organisatie en haar activiteiten zal verzekeren.